Contact Us

Add: NO.6 Jingsan Road, Industrial Zone, East of Zengjiang Street, Zengcheng, Guangzhou, China

P。C。:511300    

Tel: +86-020-62701565

Fax:。+86-020-62701653

E-Mail:intr@gzscbm.com 

RESEARCH TEAM
Research Team...